POLITYKA HSE

Polityka Technical Ship Management sp. z o.o. w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Zarząd Technical Ship Management sp. z o.o. pragnie, aby wszyscy pracownicy zaangażowani w system zarządzania bezpieczeństwem, byli w pełni świadomi polityki spółki w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego. Stawiamy sobie następujące cele:

  • zapewnienie wykonywania pracy przez wszystkich objętych tym systemem pracowników w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia,
  • zapewnienie prowadzenia działalności Spółki w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska naturalnego,
  • zapewnienie bezpiecznej eksploatacji statków i innych maszyn, urządzeń wykorzystywanych w operacjach morskich, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami i wytycznymi stosownych przepisów,
  • ocenę wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń,
  • ciągłe dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa, ochrony środowiska i higieny pracy.


Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • spełnienie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, udzielanie czynnego wsparcia pracownikom zaangażowanym w realizację celów wpływających na utrzymanie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i higieny pracy,
  • utrzymywanie zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi, w tym z odpowiednimi kodeksami, wytycznymi i normami zalecanymi przez IMO, administracje, towarzystwa klasyfikacyjne i organizacje związane z żeglugą,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz sytuacjom niebezpiecznym,
  • doskonalenie umiejętności, poziomu świadomości oraz budowanie zaangażowania pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, ciągłe doskonalenie oraz stałą poprawę we wszystkich obszarach działalności.


Zobowiązuję się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do pełnego wdrożenia niniejszej polityki i zaangażowania pracowników w jej realizację.

Wojciech Królikowski
Prezes Zarządu Technical Ship Management sp. z o.o.
Gdańsk, 17 lipiec 2014r.
logo logo pzzs logo PRS